Výzva poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážené poslankyně, vážení poslanci Jako zástupci svobodymilovné části občanské společnosti a neziskového sektoru si vás tímto dovolujeme vyzvat k odmítnutí návrhu tzv. antidiskriminačního zákona.

Máme za to, že lidská práva a svobody občanů České republiky jsou již nyní plně a dostatečně zaručeny Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod a není třeba je touto normou doplňovat.

Tzv. antidiskriminační zákon v navrhovaném znění omezuje a oklešťuje stávající svobody občanů. Konkrétně svobodu spolčovací a smluvní, tedy svobodu uzavřít smlouvu s tím, s kým chtějí, a naopak neuzavřít, s kým nechtějí. V soukromé sféře bydlení a vzdělávání návrh zavádí státní diktát přikazující občanům uzavřít smlouvu buď s každým, anebo ji naopak neuzavřít s nikým.

Návrh zákona rovněž pošlapává princip presumpce neviny a místo něj nastoluje s právním státem a vládou zákona neslučitelnou presumpci viny. Jeho přijetí povede ke stavu, v němž se doposud bezúhonní a zákony dodržující občané dostanou do právních problémů v případě rozhodnutí nevstoupit do kontraktu s lidmi, se kterými nechtějí, a otevřeně to přiznat.

Přijetí navrhovaného znění zákona navozuje situaci až příliš smutně připomínající známou anekdotu o „svobodě“ projevu za komunismu. Tedy „svobodě“ projevu, nikoli po projevu. Přijetím tzv. antidiskriminačního zákona by byla naše dnešní svoboda smlouvy degradována na „svobodu“ smlouvu toliko uzavřít bez možnosti ji odmítnout. Každá skutečná svobodná volba však vyžaduje mít možnost volit minimálně mezi dvěma alternativami.

Tzv. antidiskriminační zákon ve své navrhované podobě představuje výrazný krok zpět – směrem od svobodných vztahů mezi občany ke státem diktovanému rovnostářství.

A právě soubor výše uvedených důvodů nás vedl k tomu, abychom návrh nejen sami odmítli, ale také k témuž vyzvali vás – zákonodárce.

Jsme přesvědčeni, že závazky spojené v této oblasti s naším členstvím v EU můžeme naplnit pouhou novelizací stávajících předpisů, nikoli konstituováním nového, ideologicky podbarveného právního odvětví.

CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie
Občanský institut
Mladí křesťanští demokraté
Liberální institut
Mladí konzervativci