Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen

Status
Rozpočet
Počet zaměstnanců

Hospodaření

Výdaje Rady tvoří především výdaje na provoz sekretariátu, na pracovní cesty členů rady a na práci externích expertů. Výkon sekretariátu vykonává „Oddělení rovnosti mužů a žen“ na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Odhadované roční náklady Rady na cestování její předsedkyně na konference jako „Ženy političky ve střední Evropě“ ve Washingtonu či „Ženy v rozhodovacích procesech“ v Syrakusách, náklady na provoz sekretariátu a odměny externím poradcům lze odhadnout na cca 2 miliony korun ročně.

Činnost

Předmětem činnosti Rady je kromě účasti na zahraničních konferencích podávání regislativních návrhů vládě. Rada např. doporučovala zavedení povinného střídání mužů a žen na kandidátních listinách pro volby do parlamentu, tento nápad vláda vzala na vědomí, ale zatím parlamentu nenavrhla.

Hodnocení

2 miliony na Radu vlády pro rovné příležitosti mužů a žen, 11 milionů na Odbor rovných příležitostí Veřejného ochránce i 180 milionů korun českých daňových poplatníků na špidlovský program Pokrok by uměli daňoví poplatníci využít lépe než český stát či EU. Na odstranění případné diskriminace není potřeba zavádět nové úřady. Po zrušení povinné vojenské, resp. civilní služby je v české legislativě už jen jedna oblast, kde existuje diskriminace podle pohlaví – zákoník práce zakazuje ženám pracovat „pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol“. Jinak stát ženy nediskriminuje a tzv. diskriminace v soukromoprávních vztazích je věcí soukromou.

Verdikt

Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen by měla být zrušena, celý úřad Veřejného ochránce by měl být zrušen (viz LF září 2004) nyní i s novým Odborem pro rovné zacházení a zrušeno by mělo být i Oddělení rovnosti mužů a žen na Ministerstvu práce a sociálních věcí. O Špidlovi a jeho programu Pokrok za 18 miliard ani nemluvě.