Kniha měsíce: Friedrich August Hayek: Autobiografické rozhovory

Nová kniha nakladatelství Barrister & Principal přináší originální a zajímavý pohled na život a dílo zřejmě nejznámějšího liberálního myslitele 20. století: Friedricha Augusta Hayeka. Tedy člověka, který svou prací nesmazatelně ovlivnil jak teoretickou ekonomii tak praktickou hospodářskou politiku následujících let.

Kniha sama o sobě je zdařilou konstrukcí životopisných údajů, Hayekových autobiografických poznámek a částí rozhovorů sestavených do relativně kompaktního celku, kde je každá biografická sekvence doplněna vhodně vybranými otázkami z nejrůznějších diskusí a interview.

V knize jsou zmíněny nejdůležitější mezníky Hayekova života: od formujících aspektů dětství a dospívání, přes zmínku o válečném nasazení v armádě až po rozsáhlé části věnované studiu a působení na univerzitách ve Vídni, Británii a Spojených státech amerických. Velmi propracovaný je také přístup k jednotlivým Hayekovým dílům a době, ve které vycházely. Například vedle krátkého výstižného shrnutí obsahu slavné Hayekovy knihy „Cesta do otroctví“ je zajímavé si přečíst, jak kniha dostala v Británii Hayeka do „profesní“ izolace, kdežto v Americe mu přinesla značnou – zčásti i povrchní – popularitu.

Pro liberály dnešních dnů kniha skrývá mnoho překvapení. V tom negativním slova smyslu je to Hayekovo razantní odmítnutí koncepce svobodného bankovnictví: ke konci knihy – v přepisu rozhlasové debaty z roku 1945 – Hayek konstatuje, že žádný rozumný člověk nemůže zpochybnit to, že monetární systém musí být pod ústřední kontrolou (připomeňme však, že později se Hayek stal jedním z nejhlasitějších zastánců odstátnění emise peněz – viz česky F. A. Hayek: Soukromé peníze, Liberální institut, Praha 1999). Na druhou stranu mnohé jistě příjemně překvapí Hayekovo svědectví, že samotný John Maynard Keynes, který tak významně ovlivnil poválečné hospodářské uspořádání a dnes má širokou obec vyznavačů, v pozdější době sám přestal věřit svým teoriím.

Tuto knihu lze tedy rozhodně doporučit k přečtení všem, kteří chtějí Hayekovy myšlenky zasadit do kontextu jeho vlastního života a doby, ve které se pohyboval.

Stephen Kresge a Leif Wenar (Eds.): Friedrich August Hayek – Autobiografické rozhovory.

Vydalo nakladatelství Barrister & Principal v roce 2002.