Tzv. „antidiskriminační“ politika je systém zákonů, směrnic a vyhlášek, které zakazují lidem v jistých situacích diskriminovat jiného člověka. V této oblasti plně podléháme regulím EU, která zakazuje „jakoukoliv diskriminaci, zejména na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického či sociálního původu, geneticky daných vlastností, jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení, politického či jiného smýšlení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, postižení,…