Usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. byla vyhlášena LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky. Podívejme se nyní na zákon o konkursu a vyrovnání po přijetí jeho poslední novely – zákona č. 150 z roku 2000, zda-li není v rozporu s listinou. V hlavě druhé „Lidská práva a základní…